Y tế Malaysia

y te malaysia : Văn phòng MHTC là một trung tâm hỗ trợ du lịch y tế, đồng thời, tại đây cũng sẽ cung cấp mọi thông tin cần...

Malaysia củng cố sự hiện diện về du lịch y tế nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam

Du lịch Việt - 02.10.2015

Văn phòng MHTC là một trung tâm hỗ trợ du lịch y tế, đồng thời, tại đây cũng sẽ cung cấp mọi thông tin cần...