vua trẻ

Học phi Nguyễn Thị Hương gian dâm... khiến vua trẻ mất mạng

Có nhiều ý kiến cho rằng, Nguyễn Văn Tường đã đầu độc nhà vua Kiến Phúc (triều Nguyễn), rồi chuyện dọa chặt đầu cả ba...

03.03.2012