thue-nha-sua-nha

Đi thuê nhà phát sinh hỏng hóc phải sửa chữa có được yêu cầu chủ trọ thanh toán chi phí không?

Người thuê nhà được yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí tu sửa nhà không? Điều này được luật quy định rõ, không...

27.05.2024