phat-con-khoa-hoc

phat con khoa hoc : Tất cả bậc cha mẹ phạt con, đều với mong muốn bé hiểu ra lỗi sai, từ đó không tái phạm. Nhưng làm thế nào...

Cách phạt con khoa học không cần quát mắng trẻ vẫn nghe răm rắp

Kiến thức - 30.11.2016

Tất cả bậc cha mẹ phạt con, đều với mong muốn bé hiểu ra lỗi sai, từ đó không tái phạm. Nhưng làm thế nào...