nhan-trung

nhan trung : Nhân trung của phụ nữ liệu có phải chỉ gói gọn trong dài, ngắn, hẹp, nông?