Nhà tiên tri Vanga

Thiên tai, chiến tranh và những lời tiên tri đáng sợ của Vanga, Nostradamus về năm 2021

Nhiều người nổi da gà khi nhìn lại những lời tiên tri của Nostradamus và Vanga về một năm 2021 đen tối.

22.02.2021

Lời tiên tri đáng sợ về Thế chiến III và năm 2014

Hồ sơ tư liệu - 25.07.2014

Mặc dù chiến tranh thế giới đã lùi xa gần 70 năm, nhân loại vẫn chưa thể lơ là cảnh giác với một trận thế...