ngoc-de

Trong “Tây Du Ký” có tổng 6 giới, Ngọc Đế chỉ cai quản 3 giới. Vậy 3 giới còn lại là do ai làm chủ?

Thế giới quan trong “Tây Du Ký” vô cùng thú vị, là sự kết hợp giữa 3 giáo phái: Đạo giáo, Phật giáo và Nho...

17.12.2020