gap-may

gap may : Tưởng sẽ gặp rắc rối lớn đến nơi nhưng những người may mắn vẫn thoát khỏi sự cố một cách thần kỳ.

Tròn mắt trước những trường hợp 'trong cái rủi có cái may'

Ảnh cười - 02.12.2017

Tưởng sẽ gặp rắc rối lớn đến nơi nhưng những người may mắn vẫn thoát khỏi sự cố một cách thần kỳ.