Công việc vô danh

Đối diện với công việc 'vô danh'

Một công việc vô danh là khi sự tồn tại của bạn ở công ty trở nên vô nghĩa, công việc bạn đang làm chẳng...

01.06.2011