chong-dot

chong dot : Tôi nghe chồng nói vậy thì chỉ biết câm nín. Đã từng thấy người dốt, nhưng người vừa dốt vừa hâm hấp như anh thì...

Nghe chồng dạy con làm toán, tôi càng hối hận khi trước đã tham giàu mà lấy anh

Tâm sự - 03.02.2018

Tôi nghe chồng nói vậy thì chỉ biết câm nín. Đã từng thấy người dốt, nhưng người vừa dốt vừa hâm hấp như anh thì...