Bắc Kinh

bac kinh : Làm chiếc quan tài pha lê có kích thức dài 2, 4m, rộng 0,6m, dường như là một nhiệm vụ bất khả thi ở thời.... Trang 2

Chiếc quan tài của Mao Trạch Đông được sản xuất ra sao?

KỲ QUẶC - 25.03.2011

Làm chiếc quan tài pha lê có kích thức dài 2, 4m, rộng 0,6m, dường như là một nhiệm vụ bất khả thi ở thời...