'Chết ngất' ảnh độc của Can Lộ Lộ thời quê mùa

03/12/2013 09:52

Can Lộ Lộ trước khi nổi tiếng có một cuộc sống khác hoàn toàn.