Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P100)

24/05/2012 16:34
Mon: Mon xin đính chính anh Sơn nhà ta không phải là "gay" nhá!!! Mà anh Sơn nhà ta chính là Pê Đê!!!


FB