Có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết lúc 6h15?

14/01/2013 01:33

Có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết lúc 6h15?