Ngọc Hân trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

09/03/2015 09:00

Ngọc Hân trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vườn mai ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra hoa

20/03/2014 09:08

Vườn mai ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra hoa

Hôm nay, làm lễ mở cửa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

15/10/2013 03:13

Hôm nay, làm lễ mở cửa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp